سوزن انژکتور بی ام و

سیستم سوخت رسانی خودرو

سیستم سوخت رسانی عملیات تامین سوخت مورد نیاز برای مخلوط شدن با هوا با نسبت و فشار مشخص انجام می دهد کامپیوتر مرکزی براساس اطلاعات به دست آمده از سنسورها مقدار سوخت بهینه را محاسبه می کند و سیگنالهای فعال کننده را به انژکتورهای ارسال می کند.

( توجه داشته باشید که مقدار سوخت با کم و زیاد کردن زمان کار کرد سوزن انژکتور انجام می شود نه کم و زیاد شدن فشار سوخت یا افزایش باز شدن دهانه سوزن ) در اولین مرحله تامین سوخت پمپ بنزین به وسیله سیگنال ارسالی از کامپیوتر مرکزی (ecu) فعال می شود.

انژکتور درواقع نقطه تمایز موتور دیزل با بنزینی است و اساس موتردیزل راتشکیل می دهد

این کالا برای بی ام سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ برای مدل های زیر مورد استفاده می باشد:

سری۱ : E88 – E82

سری۳ : E90 – E91 – E92 – E93

سری۵ : E60 – E61 – F7 – F10 – F11 – F12 – F13

سری۶ : F12 – F13

سری۷ : F01 – F02 – F03 – F04

X5 : E70

X6 : E71 – E72

Z4 : E89